Nostalgie

Wie saute toop op eene Benjtj, aun eene Parta.
Daut Schooljoa trock sich enne Lenj, word goanich tjarta.
Mie foll aun ahr noch nie waut opp, meist tom jewane.
Etj trock ahr foaken aunem Zopp, dan musst etj rane.
En we wie mol met Putze draun, onse Rejh kaum noda,
schrejch see mie noch jinjaraun: „Peet, wo ess ’it Koada?“
Vom Putze haud etj gaunz vejete, Junges lude oppem Hof,
Footbaull spele we vel beta, lota gaufet wada Zoff.

Soo trocket sich von Joa to Joa, dan kaum dee Somma,
dee latzte Ferien were daut, bot dem Septamba.
Aum eschten jinjtj daut wada loos fe aule Schiela,
daut we een Drebbel oppe Gaus von aule Siede.
Jiedra socht escht siene Klaus, omm kloa to kome,
Metjes stalde enne Vus schmocke fresche Bloome.
Were aula pienich aum vetahle, jiedra haud doch waut erlewt,
bloos bie mie dee Plautz bleef ladich, ess vleicht irjentwaut pesset?


Daut jinjtj foaken han en hea, send vleicht omjetrocke?
Etj tjitjt noch eenmol no dee Dea, en we gaunz vonne Socke.
Ooda we daut doch nich see? Mie word opeenmol aundasch,
see jinjtj oba no miene Reih, we daut miene Nobasche?
See kaum jlitj no mie optoo, etj trejch meist tjeene Loft,
mie word woam aus emm Paltoo, daut Hoatje puttat schauderhauft.

En ea Lächeln we soo nat, sed seea frindlich: “Sdrawstwuj Petja”
Doch fe meea aus: “Privet” wullet bie mie nich retje.
Etj we  emma noch aum twiewle, es daut wertlich Margaretha?
En fong langsam aun to jleewe, aun Romeo en Juljetta.
Wo we dee Ferientiet jeblewe, woo schwend drei Moonate vefloge,
etj sach noch nie en mienem Lewe soone schmoche groote Oge!
Emma noch aus unja Schock musst etj see aunseene,
woo sach’it dee Mejal doch schmock, verher nich jeseene?!

Wan aule Kloke en Jelehde enne Nacht dee Sterns tale,
wudd dee Basta doch noch fehle, dee stond ver mie en we aum strohle.
Etj spead woo unjre Feet dee Ed sich aunfong to beweeje,
hed nich waut dee Lehra sed, feeld mie aus opp Woltje seven.
Sien Mul jintj op en wada too, daut Mul vom Lehra,
etj we noch emma aus em Droom en kunn nuscht heare.
Deschawju, Schizophrenie, eent von beid, etj we aum Raund,
dee Lehra red dochwoll met mie en nich mete Waunt.

Etj jinjtj oppeenmol seea jearen wada no dee School,
oba bestemmt nich bloos tom lehre, nee daut we nich soo.
En daut eene we daut Goode, we were bed en eene Klaus,
ea Jesejcht word emma rooda, aus see dee „Sapieskes“ loas.
Eenmol musst etj doch nom Dretjta wejen eenen tjlienen Sautz,
etj haud von benne enne Parta eene Formel nennjekrautzt.
Hee wull mien Tjnipsmassa, mien goodet, daut etj doch nich jearen gauf,
doamet haud etj doch jeschnede: ------+----- = Lubovj!


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren