Etj well junt waut vetale,
Etj head deam Hund groutz balle.
In aus etj donn äscht rüta kaum
Donn sach etj doa een Wienachtsmaun.

He haud een langa rooda Rock
In noch besied in groota Stock.
De Metz dee we am gaunz beschniet
Wiel he jekoume we von wiet.

Em Oarem hild he in grootet Pack
Uck hinje noch in volla Sack.
Daut aules brochta ütte Staut.
Fe jiedrem hauda irjend waut.
 
In wiel etj mie nich enjste ded,
Haud he ne Tüt fe mie fouts reed.
He well uck junt waut brinje,
Wan jie am woore sinje
Vom leewen Heiland Jesu Tjrist.
 
Dee Wienachtsmaun well weete
Auf jie opp Meddach schleppe.
Auf jie jehorsam weare
In Wensche deede leare.

Auf jie schmock holpe weaje
In niemouls deede leaje.
He sead jie sulle beade
Aum Desch nich so feal reade.

Fe aules emma danke
In junt doch niemouls zanke.
Bloos sone Tjinja es he goot.
Jie send je uck boold aula groot.

In wan jie woore jrata senne
Dann woa jie uck feal halpe tjenne.
Ena well de Tjleda neie,
De aundra woat em Goade seie.

De dredda jeit dit Holt vehacke,
De veada deit dit Bultje backe.
In wan noch we uck maltje jeit,
Es dann nich aules sea jescheit?


opjeschreawe von H. D.
Feboawo 2003


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren