Det we mul eine tjline Femilje,
eine Mutta met ehren Sehn.
Tjeina weit nicht von wua dei stohmmen,
dei lewde hier aull zimlich lang,
in dei Vuda von det Tjend
olla diese en enliche froge
kohn tjenna beauntwute hia.

Dei Mutta we emma froh in tefrid,
det Tjend we det gaunze Jletj.
Sei es dot goot, det jet nicht tebeschriwe,
dot we aune Uge bei ar teseine.
Sei koun openuwend, nude schwore Oabeit,
aus ein tjline Tjend met er Tjend speele.
De froohliche, uttem gaunze Hoat lache,
jät monch einem, deip em Hoat nen.

So word dot Tjend emma jerata,
dot word ein groota schmoka Junge.
Aus Tuß oda enne School
met ollem verstund hei sich schein.
Em liere kaum hei uck emma wieda
soo word von am ein Ingene.
Uba seine Mutta we hei emma True,
fe ar gauf hei oules han.

Dan kaum die groote liebe,
dei Sehn fung fe sich eine Früh,
uba tjenne liebende Dochta
fe dei oolle, graue Mutta.
Fe dei waut er Lewe fe am hangauf,
in aun sich nimuls docht.
Dee word aulles jenume,
wout freid ar em Lewe noch brocht.

Eines Doge sachjt dei Dochta:
Ma daut mots“e du festhuhne,
dot det tjline Hustje
fe ons aulem tetjlin es.
Etj hab aul lang fedich jefunge
ein tjlienet scheinen Quteja,
do kaunst du nena tratje,
wie halpe die do bie.

En futz em diesem Dach
muss dei oamme Mutta wachj.
Sei muss ruht ut daut Hüstje,
wo sei sich Tüss füle deid.
Sie muss det scheine Hüßtje felute,
waut sei sich mit Oabeit fedint hood.
Wo sei met det tjliene Tjend
er jeletliche Lewe mul aunfong.

Met Trunne eene Uge sachjt sei tem Sehn:
Komm doch bitte einmul em Dach no mie,
etj schof dot nich olein ohne die.
Truarechj jäntj de Sehn olein no Hüss,
sei tjetjt, derchem Fensta, noch lang hintahe.
En openuwend aus sei schlupe jentj,
lach Sie lang em Bad wacka, en docht.

Soo jentj dot eine tjlinne Tit,
de Sehn brocht jieda Monat Jeld.
Uba dann kaum wieda ein Onjletj
in ehre tjline einsame Welt.
Wieda drenjden sich Sorje
in er verstimelte Hoat nen.
Det es doch nich schwoa te vestuhne
we fe dit schuld senne koun.

En einem Dach, tidech Zehmorens,
sachjt dei junge Früh t ehren Moun:
West du fendoag wieda nu Ma gune ?
Dei mühe konst du die spore,
dot Jeld hab etj aulles en mine Hänj.
Ma tjricht von mie tjein Jeld meja
dei koun doch fe sich selst sorje
dot es fe ar noch goanech te schwoh.

Dann jentj de Sehn olein nu Ma
met ein schworet Hoat, sachjt hei truerich:
Ma, du woscht motte mie em Jericht fekloge,
ondasch weit etj nich meeja waut dönne.
Jides mul, wann etj det Jeld fe die nehme,
haben wie Tüss ein groota Stried.
Uba wann dei dot Jeld von min Lohn auftratje,
dan koun etj, en diesem fohl, ruchj sehne.

Du weetst ja, Mama, etj jew die dot jieren,
guh ruchj do han, en schäm die nich,
etj well bloß Tüss ruchj leewe.
Dei Oule Früh nehmt ee gonze Mout teup
en eht unne welle tem Jericht.
Wout diese gang, de aunjemokt haft
festhuhne vele Mensche nicht.

Nu send sei olla toop em Jericht:
dei Mutta, Sehn en siene Früh.
Dei Mutta es fendoag gauns truarechj,
hie stet sei fer aulle Mensche olein,
hie mott sei op fehle froge auntwutte.
Dot dihd zimlich lang ,uba dan komm ehre Tiet.
Lut kume wot well, truarechj met angst,
fong dei Mutta on steel te fetale:

Etj we mul ein junget Metje,
knopp achten Joa ölt.
Da jentj etj, tem Struck somle,
deip em dunkle Would nen.
Dot we do zimlich tjeil
in Bütte schind de heite Sonn.
In auf einmuhl hid etj, eine spuhßje Stemm,
waut etj nich festund, waut dot senne kunn.

Eine seihja jomerliche Stemm,
kaum ut den dunkle Would.
Es det ein Mensch ooda ein Tia,
dot we nich te Festhuhne.
Etj stund, aus fostejbunge, in horchte,
waut koun det bloß senne?
Nich wiet von mi, em dunklen Busch,
etj hood schratjlech schiss, do nen tegune.

Uba aus etj ein stootzte horche deid
dan wi mi aules kloa
waut do fe eine Stemme es.
Dot mot ein tjline Tjend senne,
etj rand schwin num Busch
in hood von aulle angst vejete.
Etj schoof dei Bleda uetenein,
in min Hoat kloppt schratjlech ene Brost.

En kodre enewetjelt lach do ein Tjend
met groota hunga, foust une stemm.
Etj naum dot oppe Hänj, en kusste dot:
Roh nich, min tjlinnet, etj jew die wout tem ete,
etj wousch die met womit Wutha ren,
min ommet tjlinet Tjend.
Etj lai die auf min scheinet renet Tjesse,
in du best auf emma mint.

Det säjd etj in mine Unschuld,
en rand mettem Tjend wout etj koun, nu Hüss.
Uba wout do aulles auf mie tokomm
dot kun etj verhea nicht weite.
Mien Vuda schrie, en hupst uet wutt:
Wout es bloß en die Jeepholle,
etj hab alf Tjenja hie aum Desch,
en det soll det twalfte senne?

Em Would von wo du dot jenumme hast,
do drog dot wieda han.
Det Tjend bie mie em Hüss te hoole
tjemt be mie nicht em sin.
En west du die nich do met schetje
nem diene Tjleida in gu von Hüss.
En sorje dafue dot etj det Tjend,
ok die, nich meea te seine tjri.

Mie word aulles schwoat en grau,
wou brenj etj det Tjend wieda wach?
Dot fehungat olein em deippe Would,
ooda die Wulfe verite dot.
Det wout je wieda so truarechj rohre
Koun det aulles wertlich senne ?
Nei etj mott sien Lewe rade,
sien Doot bring etj nich ewrem Hoat.

Dan watjt det Tjend von min jejamma auf
en tjetjt mi lachend aun.
Dot hild sich fost on mie jeklomat
en etj freed mi aus en Tjend daroun.
Etj litt dot Tjend nicht meea ute Hänj,
naum bloß noch en po Tjleeda en jentj,
etj jentj emma wieda wach vom Hüss
wo miene scheine Tjenja Tiet vegune es.

Emma wieda enne framde Welt,
wo mie tjeen Mensch nich tjant.
En etj mot saje aules wot etj deed,
haft sich fe mie tem goode jedret.
Etj kaum nu scheine frindliche Mensche,
dei naumme mie mettem Tjend auf.
En met sorje, oabeit en freed
send olle diese scheine Jore vegune.

Etj hab mie fehl jebankt
nu min wiedet Vudasch Hüss,
nu mine liebe Sestasch,
oba etj hild det hie em framde Darp ut.
Etj wull blos met min Tjend toop lewe,
so aus jede Mutta dot det.
Von dei Tiet, aus etj von Tüss wachjentj
habe etj tjennem meija jeseine.

Det es uck pomuhl vojekumme,
dot ein Moun mie goot we,
oba emma wieda hood etj angst,
wann etj det Tjend fo de Uge hood.
Dann muss etj bloß do aun denjtje
dot det Tjend am en wehe senne kohn.
En dan wie etj mie emma sicha,
wie twee bliewe ve emma olein.

Etj weit dot woat uck fehl jerett,
daut etj ninech nich hood einen Moun.
Etj koun min Geheimnis fe mie hohle,
wem jät min Tjend waut aun?
Gott haft mie dot jejeft
in dusend mol hab etj mie bedankt.
 Det Tjend ut den dunkle Would
dot, best du, min Sehn.

Die Mutta word stell, sei hood oles jesacht,
sei we aufjehrecht en flotad,
foust aullem em Sull kaumme de Truhne,
lese stemme wirre tehire.
Plötzlich kaum de Sehn nu siene Mutta
hei noom sie om en hild sie foust.
Mama Frühes jeftet vehl oppe Ied,
uba soone Ma aus du, tjeine.

Komm wie gohne nu nehüss,
etj velute die ninech meija.
Dan kaum uck de Dochta do bie
en rod aus ein tjlienet Tjend.
Sei koun nich ein Wuat saje,
oba hier brukte uck tjenne Wied meija.
Dei Mutta held den bed foust,
in det wie det ende vom Jericht.

Wurom haft dei Mutta tjenem waut jesacht,
bet dem fendogsche Dach?
Wurom haft sei so fehl derchjemokt,
en emma aulles vesich jehoole?
Wie hot es dot oles fe ar jewise,
dot weit bloß Gott ollein.


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren