Nostalgie 2

Odnoklassniki
Dit latzte mol best du en dese Klaus
De scheene Schooltiet jeet langsam te enj
Vleijcht traff wie ons derch Toofal ope Gaus
Oba soo… reatj wie ons nie meea dee Henj
Dit latzte mol set wie op eene Benjtj
Dit latzte mol tjitj wie ons enne Oge
Mie deat dit wee, wan etj bloos doaraun dentj
Es aules ut, waut wie em Hoate druge?
Dit latzte mol sat etj mie bie die dol
Dit aula tjemt mie vea auswan nich woa
Dit tjlinjat hia ve ons dit latzte mol
De Owscheet fellt mie seea, seea schwoa
Vezej mie waut jewese en nich we
Den foaken jinjtet ohne ewalaje
Saj mie noch tem Owscheet een poa Wed
En denjtj nich waut de Mensche woare saje
Die te seene we emma’ne Freed
Vesproake haud wie ons de groote Leef
Aules dread sich bloos noch aum ons Bed
En tridj jeblewe send bloos noch de Breew
Bloos dit Aulabaste wensch etj die
Oba doamet es noch lang nich aules ut
De Owscheet deat mie kratjt soo wee aus die
Wee weet waut aules veere op ons lut?
Dit latzte mol jeist du derch dese Dee
Noch seea lang tjitj etj die hinjaraun
Waut haft dit Lewe aules met ons vea?
Auf etj die eenmol wada seene kaun?

(Peeta Motes)


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren