Usun-Agatsch

Daut jeft een Darp en Kasachstan
Doa well etj onnbedinjt noch han
Wea doa nich we, haft vel verpaust
Etj foa doa noch mol han to Gaust

Mien Oopa sed:“Petro, nje platsch
Daut woat aul woare
Nu jet’et no Usun-Agatsch
Wie motte foare!“

Eent we mie kloa, waut sull etj doa?
Mank dee Kesoake
Oba etj wee noch tjlien, we nlchmol Tien
Waut kunn etj moake?

Vleicht we daut nich, waut Voda socht
Oba hia wudd wie wohne
Daut we doch beta aus etj docht
Soo kaun daut gone

Wie rande romm met Schnodda-Nes
En spelde Footbaul oppe Wes
Daut we ’ne seeja scheene Tiet
Met Peetasch Hein en Ditje Vietj

Derche Puddel no dem Rejen
Rand wie boaft
Dee "Zipki"* plogde ons jeweenlich
Bott dem Hoafst

Jieda Ouwend musst wie seea
pienich riewe
Onse Feet mett ladje
Sonnenbloomeschiewe

En Jieda Atj Russlaund seea bekaunt
Jetallt word met "Eniki-beniki"
En wem daut dan troff musst aune Waunt
Plinse en talle, jo.. soone "Wareniki!"

Wie jachde ons met Borens Peeta
Dan musst etj rane maunch een Meeta
Wiels hinja mie rand Taunte Marta
Dee Aufstaunt, dee word emma tjarta

Dee Lada nopp, en ewrem Staul
Doa henja we een Mesthuupe
Em framden Goade we etj aul
Oba tjene Chance mie te vekruupe

Daut ritjd no Wien en no Benzin
En no „Saljarka“
Wie mocke nich bloos „Samani“*
Met Onkel Walter

Wie hupsde ewre Ariki
Dee Fuppe voll met Assiki
Wie haude gaunz jenau ons Ziel
Mien Voda foh den basten „Siel!“

Mien Voda foh den basten Siel
Hee fed soo Aulahaunt
Dee aundra Schoffa Michail
Vekofft Zement en Saunt

Dee Predsedatjel Spiwakov
Naum vel leeva Dietschhe
Von Sagradov en Orlov
Ooda vom Kirpietschnij

Hee wisst, dee Dietsche schaufe goot
En drinjtje nicht aus aundre
Vedeene opprechtich daut Broot
Uck wan see jearen waundre

Usun-Agatsch, Usun-Agatsch
Mien Oopa sed:’Petro, nje platsch!
Wie woare titje
Met Duschanbe en Dzhetisaj
Karaganda ooda Altaj… nich to vejletje!

*Zipki – kleine Risse auf der Haut der Hände und Füße
Vom ständigen Kontakt mit Wasser und Wind


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren