Em Guode fong Jeusus oun te bede
Enn deud met Gott - d´m Vuda rede.  
Opp sein Jesecht deud heu donn sintje:    
"Mot etj opp ierenst d´t Kuefel drintje?      
Doch jet daut gauns ne dienen welle,      
Etj drintj daut dann, etj well nichj schelle."

Dreu mul deud Jeusus dem Wach rinjen,
Fe ons, dout wi nu tjene sinjen.
De Jenja fung heu enjeschlupe,
Tjeune halp wie duo te hupe.          
En, leuwe Frind, ji wuore daut weute,     
WooJeusus donn fong aun te schweute.            

Met dem Doot musst heu donn rinnen,
Fe onse Sinde jenud finje.          
Soo aus Bloot follen donn de Drepe,       
Met en jratren ierenst bede seine Lepe.     
En Engel kaum am donn te stuetje,             
Dout wie soo schwua, daut well wi muotje.           

En dieren Prieß musst donn jewe.      
Heu gauf sitj han, daut kost sein Lewe.   
Donn jintj heu tridj ne seine Jenja,          
Deu schleupe foust, ous tjline Tjinja.          
"Nü stut opp, nu well wi gune,                        
Deu mi ferrut, deu es jekumme." 

Ne groote Schua kaum am te fangen       
Met Laumpe, Schwieta enn mot Stangen.     
Judas, deu haud te sienem schude                
Verspruoken: "Jeusus wou etj junt verrude.
Wem etj Kuss - dem nemmt jefange.           
Nemmt an sechja - ewann mot Stangen."           

Uba Jeusus deud sitj guenichj wehren.
Doch leut heu an dout oulla spehren:    
"De Vuda, wann etj am wud fruage,           
Twalf Ligionnen Engel wud heu toop kruage.      
Doch de Schreft well etj erfellen,                  
En douwejen ha ji june wellen." 

Ut Angst veleute am de Jenja enn rande.       
Nuhea felluch Peutrus dout heu Jeusus deud tjane.
Enn Jeusus koum ver´m Rut te stuhne,                
Opp swuo heu houd nuscht orrachjt jedune.       

Seu wulle am d´m Doot too spretje:          
"Heu sachjt, heu kounn d´m Tempel oufbretje,  
En dem, sachjt heu, enn dreu Duag te buje.        
Den Doot es heu schuldichj, en guonichj truje."       

Donn jintj dout loos mot tjwille enn schlune.       
"Nu weissaj ons, Tjrist - wea haft daut jedunne?"     
Uba Jeusus wie stell, en leut an de welle,                
Uhne te kluage en une te schelle.           

Ne Pilatus jintj et dann, enn Jeusus jebunge. 
"Te Doodesstruf schuldig ha wi am jefunge."         
Pilatus fruch Jeusus veschidene Froage,               
Enn fung daut nich, soo aus de Juden am aunkluagde.         
"Uba Herodes es hie, sachjt am dise Dinje,        
Well wi mul seune woo heu daut wuat finje."           

Uck Herodes, toop met siene Selduten,     
Verachten en Spotten am bloos bi dise Duten.  
"Gu tridj ne Pilatus, lut am d´t vehiere,         
Wieda well etj mi hie guanichj om tjiere."            

Pilatus beud aun: "Etj wua Jeusus loos luten,
Barabas deud je doch feel schlachjtre Duten."   
De veaschte emm Foljtj ewaredden de Mensche:        
"Lut Barabas loos, dout es wout wi wenschen.            
Jeusum lut tjritzen, lut am ombrinjen."                     

Dout jetimmel word jrata met schelle enn schrije.
Pilatus gouf too, enn leut an de welle:               
"Sien Bloot es opp junt - nuhea doot nichj schelle."      
De Seldute mueke sichj donn groote Mejen                    
Em Spott ver Jeusus de Tjneuje te bejen.                        

Ne Dornen Kroon sade seu opp sien Kopp,       
Enn Ruhr en´ne Haund, en dreuwe donn Spott.   
Met tjwille enn schlune en seuja verachten, 
En donn met ne Petsch am seuja veschachten.     
Stell, aus en Laumm, deud Jeusus d´t liede,
Heu leuwd siene Fiend - daut es entschiedent.   

Ne Golgata jintj daut - sien Tjritz opp´m Redje.  
Doch word daut te schwua, heu kaumm noch te ledje.    
Siemon must dann Jeusus sien Tjritz druage,             
Daut motte´se am - uhne te fruoge.          

Dua tjritzte se am, en Jeusus deud bede,      
Met Gott - sienem Vuda - deud heu wada rede:      
"Vuda, etj bed Di, dese Sind doo feschoone,             
Seu weuten ewahaupt nichj waut seu hie doonne."             

Met tweu Manna tejlitj must Jeusus duo henje.
O, wann deu Menschen doch muchten omwenjne.     
Euna aun´ne rachjte Haund, euna aun´ne lintje,      
Iedetj must Jeusus opp´m Tjritz drintje.                  

Met aull d´t schwuare, de vespotta, deu bleuwe:
"Stih vom Tjritz rauf, dann wuo wi uck jleuwe,  
D´m Tempel wust duu en dreu Duog oppbuje              
Halp di nu selwst, dest du Gott truje?"                   

Opp´m Tjritz must Jeusus de Sindenloust druege,   
Dreu Stund wie daut dista, en Jeusus deud fruagen:  
"Min Gott, min Gott, werom hast Dü mi felute?"          
- Dout wie aum ons haulwen, en nich siene Duten.            

Jeusus roobd lud, seu kunne daut hiere:         
"Daut es fuedichj, Vuda, doo Du daut nu fiere.      
En Diene Haund doo etj miene Seul ewajewe."           
Met dise Wied schleut Jeusus Tjristus sien Lewe. 


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren