Te jane oolle goode Tiet,
Aus Sestre wiere aunbefriet,
Dan lewd wie aule veuja Tuus,
En eunem grooten ritjen Huus.


De Metjes wiere: Mina, Leuna.
De Junges: Fraunz  en Jerat tjleuna.
Wi, Breuda, wiere guanich groot,        
Met lange Pelzmez, Nese root.               

Uck Dratj haud wi en jidrem Finja.
Daut leut ons groot, wie bujasch Tjinja.
Na Tjleuda brugt wi zimmlich veel         
Bi onsem wilden Jungesspeel.                  

Aum Sindach tjrich wie Jast nich wenich.
Von tweu bot twintich wie de Zuhl.        
Dann bleuwe dese uck jeweunlich               
Noch aula tu dem Vaspamuul.                       

Dann gauf daut seuta Teu met Zoka 
En witt´et Buljtje, fresch en loka.   
Nuhea speeld wie om daut Huus             
Vestetja en Jerippa, Kaut en Muus.            

Uck haud wie eune Rittarie,
Min Brooda feeld nimuls duo bi. 
Wann wie met onse Statje Pied     
Waut grundlich wiere enjelied.        

Mul juge wie em vollen Dreeuf,  
Daut wie von Pied dan faule rauf. 
En Oostre bued wie bi de Schien       
Ne scheune Schaukel, guanich tjlin.       

En schaukelde von tidich Morje
Bot lut emm Uewend, une Sorje.  
Schmock ne de Rej, en une Stried.   
Watjseld sich dann de Juorestiet.       

En koun de Winta iescht heroun,
Trock wie ons wuome Tjleuda oun.  
Schupspelzbetjse, zimmlich wiet,      
Deu wiere Möd, te jane Tiet.              

En Klaupmetze ewre Uhre,  
Daut deu ons doch nich aunfrure.
En jintje pinjtlich ne de School.   
Doch Jirat manchmul uhne well.        

Heu meunjd, dout Liere wie te schwua,
Ve eunem Jung, von nejen Jua.           
Em retjne wi heu nich soo schlacht,         
Doch schriwe deud heu selten rajht.             

Etj, wada, lied metr groote Lost,
En wie uck en´ne Grammatik wiet,  
Doch wann daut kaum t´m Noote sinje,    
Dann wie etj euna von duo hinje.          

De Liera seed dann: "Leuwa Fraunz!  
Du sinjst ja mest aus eune Gaunz.´´     
Nu see etj aul enn groota Maun,             
Deu schwua en tuchtich schaufe kaun!            

En lewe en ´em framden Laund, 
Wuo Lied en Spruak sent onbekaunt.
Doch jane goodeo olle Tiet              
Etj ni em Lewe nich vejet!

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren