Wiehnachtsmoun, Wiehnachtsmoun
Tratj die wuome Tjleuda oun.  
Pack bot buwe voll dien Sack      
Enn komm ne ons, dout wuot oul Nacht. 

Onse Tjenja send noch tjlien, 
Seulichtjet es eh Jewenn,         
Strewe vehlmul Göets te dönne,    
Welle uck dien Huot opwuome.              

De Schiewe stune op´m Desch,    
Ehre wensche send emma fresch:    
Speltich, Seutichtjeten, Betja -        
Muoken deu noch wada ritja.                 

Jef an dout, etj wud mi freje,  
Dout seu reud wiere te vezeje,      
Dout seu Leuw bewiese kunne             
Wue seu emma uck han gune.                

Dout seu uck de älre Menschen 
Mul wout gödet wulle wenschen.    
Lut an oprechtich emma senne,         
En eh Huot forem Heiland brenne.          

Lut en´ne Schöl an mu göt liehre, 
Lut dout Schlachte an nich vefiehre.  
Lewe sö´s de Biebel lieht,                
Dout es vehl emm Lewe wiet.                   

Schentj uck ons, de gröte Menschen, 
Dout wie doch nich euwich wenschten.    
Dout wie d´m Herr fe oules dankten,         
Jetröst op onse Wäj doch wankten.               

Lut dout Beuse en ons veschwinje,
Enn dout Göde em Huot nendrinje.    
Schentj uck mienen Leuwen Moun,         
Dout deu sich uck betjiere kounn.           

Wiehnachtsmoun, dü soußt ons halpen 
Op´m schmoulen Wach dann walten.        
Deu ons brinjt ne Jesu Tjrist,              
Deu Wiehnachten fe ons jebure es.       

      
  Jeschrewe von Maria Ens(Rempel) Dezember 2000.


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren