Etj ew Jesundheit ne lange Tiet
In hab do von uck Goodet.
Enne latzte Johre we et gaunz exstrem
In de Mensche tjande mien Hobbi.

Etj jinjtj miene Stratj moul tiedich.
Do we et so jreen in so stell.
Do read sich tjen Blaut num jistaschen Storm,
Blos de Veajeltjes pieppade friedlich.

In met emoul in Jerusch met Jetees
Vesteade mien stellet Vejneaje.
In Polizeiauto hild aun
In von do ütt kaum:

"Bliew stoune. So , nü komm nouda
In wies moul dien Pauss.
Ach , dee es tüs.
Dann saj moul wo dü hetst
In von wo dü tjemst
Wie schriewe opp "

In donn roopte se aun de Zentrale.
Dee Auntwoad kaum schwiend :

"Du best enn Ordninj . Tjen Penna
In hast in normala Breajn.
Blos woarom deist du daut so
Enn so eene Tiet
Tjemst du plautboaft ons entjeajn ?"

Etj sead tou dean:
"Etj ew Jesundheit in noch mea do to.
Mie mockt daut nuscht "

Donn moucke se groote Ouge
In seade "O'key !" in "Viel Spass "
In veschwunge so aus se kaume.

In dann endat sich wah dit Wada.
Dann wort et wah stell
In de Menschheit schleep,
In de Veajel dee piepade wada.

H D. Juni 2001


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren