Tjemt ne Zewentechounjekollat,
Unjekrocht sech nopjeschollat,
Die send te schpehre, eine wecht,
Johre rande, stonde nech.
Etj vestoo- ne Tiehen, Twentech,
Es ve jonge Johre frendlech,
Dartech, fehtech emmachahn,
Ok nermall ve Mensche dann.
Zastech, Zewentech – send oul fehl,
Fe Mensche send die- oul en hodet sehl.
Fe dehn  dü oulet bastet welst,
Fonn Hoote oulet retjtum jelst,
Dout send de Ellere houh jedrogt,
En jonge Johre fresch jekrogt
Nech en die Johre woret schwo we,
En Nout en Honga, oba ne, ne..
Doch en dei Johre wo de Farja bleid,
Dout este Tjent ,wout Mama sehd,
Stond ounfonk Lehwe oppe Schwall,
Dout Lehwe houd noch wetje Schall,
Fehl Tjenja schonk jie desse Welt,
Jün retjtom Tjenja, nech dout elt,
Oul bastet ha jie dehn jejehwe,
Jeleht, wou schworet ewalehwe,
De Grouttjenja send juhn stolz,
Soues dout lehwe- Mensch, wout souls.
De Tjenja send ousn Bloumestrouß,
En sei ve dehn – en Wootaglouß.
Met soune Ellere koun moun lehwe,
Moch Gott junt eiwechtjeit doch jehwe.

Tatjana Klassner 2000


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren