Troune wousse rüt en Kralle,
Emma enja rom mien Houls.
Fonne weidog deet vetjwaale,
Enne Brost mien ejenja  Kwouls.

Splettasch- noutelle deide tjnette,
Mie en Naat ve Wentakold,
En de Tiet met groute Schrette,
Weigolech dem Wach mie rollt.

Dessem Schproch hea etj gounz foocken:
„Wout die enbrockst – aht ok üt“
Fe mien Honga wood etj koocke
Soop – von oullem Zoubakrüht.

Aus em Schneiboul soumel langsom,
Olet goudet mounche Jo,
Dout velorne seetj etj bangsom,
Än -wout etj sie,en wout etj woo.

Sonn beschtreit Jesecht met Moole,
Wenta douft em Farja nen.
Etj prouw doot oules derchtemoole,
En setj em Lehwe einem Senn.

Büh vom Schüm ein Rejenboge,
Pletj en Strous von poula Freid.
Lood met Hoopnenj volla Wooge,
Enn loot de Dreimpeed  oppe Weed.

Ne Japs voll seitet wood nech schoode,
En Neichout tjraschet strei etj bie.
Dout Lehwe kounst verche nech Roode,
Oul dout wout tjemt, dout nehm etj mie.

Tatjana Klassner


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren