1. Daut tjitjt bie Nacht in Doage /Dien scheenet Bild mie aun/
     In stalt mie emma Froage, auf etj ahm veloute kaun.
 
Ch. Mien Gott etj sie Entschiede, op eewich sie etj dient.
       /Etj kaun auleen nich senne, etj hab dan tjene Fread.
 
2. Dee Freid enn disem Leawe /vejinje aus een Schumm/
     See kune mie nuscht brinje/ Daut Tjriez daut bleef fe mie.
 
3. Etj hab uck moul jejaumat /Wan Soutouns Lest mie schlouch,/
     Nü hab etj deam omklaumat, /dee miene Sinde drouch.
 
4. Nü steit bie Nacht in Doage /Dien Bild em Hoat bie mie,
     /woa etj daut jiedrem saje, /Wo goot daut es bie die.
 
     Äwasat von H.D.   Warendorf   Moatz 2005


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren