Wo groot es de Schopfa ons Goot.
We schauft noch mea sond,
Daut dee Frijchte wausse fe ons
Pracht voll ütte Äd.

Wo groot , sajt jieda Bloom,
Wo groot , sajt jieda Frucht,
Wo groot , kaum fom duftijen Wind
In heelsauma Hauch opp ons.

Etj we moul em Jetreajd
In jieda Oa de sead,
Num Schopfa sien Welle sie etj
Jekoume oppe Äd.

De Omwelt eare Sprock
Sajt emma wo groot es doch Gott.
Von Mensche hia oppe Äd
Hab etj so waut noch nich jeheat.

Etj head gaunz aundret von dean.
Gott veachte moucke sich stoatj.
Naume sich nuscht do fe
In belachte deam Schopfa sien Woatj.

Daut es uck nü noch woa.
De Natua es noch emma doa.
In de tjristliche Stemm sinjt do mangk
O wo groot es ons Heiland in Goot !

H.D. äwasat ütem ruschen
Septamba 2001