Daut Borgjen ess enn Wundawuat:
Daut B, daut fellt mett eenmol fuat,
Enn dann stallt sikj daut S besied,
Enn dann ess aul dee Hall nich wieat.

Enn oh, daut S, daut ess soo lank,
Enn kjemmt dann noch daut W doa mank,
Daut ess soo vael mol nopp enn rauf,
Enn rieakt bie maunchem bott enn’et Grauf.

Daut Borgjen morgjen Sorgjen moakt,
Dee Supp woat nie too heet jekoakt
Koakt dee, wua Fia enn Speena sennt,
Daut maun sikj Tung enn Muel febrennt.

Schauf wie daut Borgjen uet’de Welt
Dann ha wie aula wada Jelt.
Enn waut ekj dann noch wieda jleew,
Dann ha wie aula wada Leew.

Enn waea fonndoag mau seenen well,
Dee kaun’et seenen ohnen Brell,
Daut waut fonndoag den Fraed onns nemmt,
Toom grooten Deehl vom Borgjen tjemt.

Enn se wie dann vom Borgjen frie,
Dann woat onns gaunzet Laewen nie;
Dann schlop wie wa’ dee gaunze Nacht
Enn woo dee gaunza Dach dann lacht!

Waea fuats betohlt, waut hee sikj kjaft,
Dee haft dann werklich waut’a haft;
Enn waea soo emma doonen kaun,
Daut ess enn blifft enn fria Maun.