Medien

Johaun 10,28-30

Wan Hee die hellt, waut wellst du noch?
Hee säd daut selfst – ver lange Tiede,
nuscht es too schwoa Ahm, en waut noch,
nuscht kaun üt seine Haund ons raube.

Sittst du aun die – bloos schwake Städe,
om die bloos Boaj en groote Not,
blift Jesus stell en well die nijch steare,
Hee woat die hoole – jo, dien Foot.

Jo, Hee es dee Groota, stoatja Held,
en haundel uck too rajchte Stund.
„Änjst die nijch, – dan dee die hält!“
es Jesus, dee, doa bie die stund.

Hee lat die nijch, daut es bewese,
bett du daut sittst, dan woascht du saje:
Met seine Jnod en dien Jewesse,
doavon kaunst du een Zeijnis saje.

Jesus, de Rada, Heilaund ons Harr,
aules mott ver Ahm, gauns openboat,
de Kaumpf es schwoa en moakt ons Err,
Hee halpt tom Ziel en es uck nijch apoat.

Hee tjannt sein Tjint en äare Stemm,
Hee lat sien Aunjesejcht ahn seene.
Tjitj no Bowe en sie nijch Stomm,
Seelijch send, dee – Ahm vetrüe!

Ps.73,23-24

Aun Jesu Haund, o seelje Piljareis!
Nuscht änjst mie disa Wiestenome.
Noch well etj hia too seinem Preis
en lüare opp sienem Wadakohme.

Dijcht es de Himmel, met siene Harlijchtjeit,
Nom Ziel brinjt mie bloos seine Jnod.
De Morjestearn lat sien Lijcht aul seene,
bedacht dem Wajch, wie kohme emma noda.

Aun Jesu Haund, sull etj mie doa noch änjste,
en änjstlijch omm mie rejchte mienen Blitj;
Etj well tjeen Riem opp Eade met de Hejchste,
mien Wajch feat mie tom eewijen Jletj.

Boolt sie etj Tüs, bie mienem leewen Heilaund,
doa rüh etj no de schwoare Reis mie üt!
Doa woa etj aun dem Heilaund siene Haund,
fe eewijch wajch von hia, üt diese Welt erüt.

Doa sie etj dan, fe emma oppjenohme,
en bäd dem Voda met dem Heilaund aun.
Dan, send aul dee, dee noch mol send jebuare,
ve’eent met Jesus doa – omm Gottes Troon.

Maun doaf ewa oole Mensche nich lache,

Doch daut, waut wie hede en daut, waut wie sache,

Behool wie opp emma en maunchmol tjemmt

Daut onverhoffs rut, wan dee Jleajenheit stemmt.

 

Daut es mol soo manke plautdietsche Lied,

Maun sit uck aum Schlajchten ne goode Sied

En jefft aule Sache nen gooden Nome,

Waut eenem nich seeja veninftich veakome.

 

Bie ons em Darp haud een jiedra ne Koo,

Dee brochte ons Tjalwa en daut mock ons froo,

Bloos eent foll ons schwoa: de Tjei haude hinje

Een Wot, daut we nich ewre Leppe to brinje.

 

En wea nu von junt bie sich dentje well,

Wie worde doabie vleicht veleaje en stell,

Dem saj etj daut hee onn to weinich tjannt:

Wie haude daut Dinj eenfach "Plumtje" jenannt.

 

Soo nannd wie daut aula, daut we nuscht besonndret,

De meschte Mensche tjannde nuscht aundret,

Bett eenes Doages daut gauntse Darp hed,

Waut Tiesche to dee Vekoopsche sed.

 

Daut gauf enne Lauftje mank Steewle en Seepe

Aun disem Dach waut besondret to tjeepe,

See nannde daut Plume. "Mein Jitt"-docht sich Tische,

Ar eatjeld daut seeja, doch groot we dee Nieschia.

 

Aus see doa dann aunkaum, mock see groote Oge:

Daut we eenfach Oft, waut dee Mensche doa droge,

Daut Oft wull see uck en see stalld sich uck aun,

Dee Rei we nich lang, onjefea twintich Maun.

 

Dann wea daut see wiet, nu stund see aune Kaus,

Wort root en veleaje, en flautrich, en blaus.

Enn fuscheld dann soo, daut daut bloos tjeena hed:

"Jeft mie mol een Kile von dee... schlajchte Wed"

 

Dee oame Vekoopsche, see kunn doch tjeen Dietsch,

We oba nich bleed en froch lud en jenietsch

Waut Tiesche nu ejentlich tjeepe wull

En waut see ar entlich mol jewe sull?

 

"Waut, frajch wellst du woare?" - sed dann Taunte Liese

En fonk iewrich aun mettem Finja to wiese -

"Vesteist du daut nich, du bereajende Kluck,

Daut hafft jieda Koo en daut hast du doa uck!"

 

Fraunz Pana, dee haud mol daut Rusche jelet,

Aus hee daut Meleea von Wiedem soo hed,

Dann haud hee daut aules opp rusch ewasat

En Tiesche doamet en Bedrenjnis jesat.

 

Soo jeit daut, wann goode en onntlje Dinje

Maun proovt met dee aundre, met schlajchte vebinje,

En het sich daut maunchmol uck losstijch en witzijch -

Daut saul maun nich doone. Daut jeit nich. Daut bitt sich.

Daut Laund, wua Maljtj en Honijch rannt,

Wua Tjeena Noot en Hunga tjannt,

Daut schentj etj die en diene Tenja."

Sed Gott. En Obram twieweld nich;

Daut Frindschaft jaumad jemmalijch:

Jung! Waut moakst du fe kromme Dinja!

 

Dann jentj hee loos. Dee Wajch wea schmaul.

Daut wea soo heet. Am darschtad aul.

Wudd hee daut Laund noch mol erlewe?

Dann wea hee doa! Waut freid hee sijch!

Bloos eent vestunt Oom Obram nijch:

Wull Gott am tjeene Tinja jewe?

 

Dann haud de Harr sien Wensch erfellt-

Daut es mol soo op dise Welt:

Man saul nich aul to schwind vezoage

Hee tjrich en Tjint, en nich moa Eent,

Daut es een Twiewla, dee doa meent:

Gott haud jespost ooda jeloage!

 

Dee Tiet vejentj. Daut Voljtj word groot.

Dann kaum de Noot - man haud tjeen Broot.

Soo wull man no Ejipten gone.

Man jintj en socht ne Broot. En doa

Wort Obram´s Voljtj gauns wundaboa

Jerad. Dort bleewe see uck wone.

 

Aus feejahundat joa verannd

En Mooses ene Wieste rannd

Schetjd Gott am tridj (hee wull daut goanijch)

Nom oamen Voljtj: "Go hol den hea,

Doa es een Laund hinjerem Mea

Doa rannt noch emma Maljtj en Honijch."

 

See jentje met, met jieda Foot,

En jieda Knoss, en jieda Poot-

Man leet nuscht tridj; man wea schwind foadijch...

En wann de Nacht an ewakaum,

dreemd jieda Tjint en jieda Maun

Vom Kroostje Maltj, vom Lepel Honijch.

 

Nu lot etj mol daut Voljtj alleen-

Dee kaume aun, den jeit daut scheen.

Doch schient mie soo, daut derch daut biestre

Een poa veloare gone musst

En irjenwua aleen verussd.

Mank aul dee Heide ene Wieste.

 

See hilde toop en schaufde fel:

Boolt haud de Thiesse eene Mel,

De Jiesbrajcht schustad, en de Pana

Hild straume Pead, en Peeta Funk

Mok Burre vere Lied en sunk.

Daut were noch jescheide Mana.

 

Oba dee Droom von janem Laund,

Daut Gott met opjehowne Haund

Oom Obram frejoa had vesproake,

Leet an nich toch. Daut died nich lang,

Dann wort an emma dolla bang-

Dann holpe see sich ene Stoake.

 

Daut jentj no Kanada opptoo,

Doa tjrejch een jiedra eene Koo:

Maltj gaufet nu, feld bloos de Honijch,

Doch Ahornzieropp gaufet bloos.

"Daut tjemmt mie goaninich ene Moos!"

Sed Tliewa (am jefoll daut goanich).

 

Dann jentj een Rucks no Paraguay,

Doa gaufet freschen Mate-Tee,

Doch Maltj en Honnich, aus vesproake

Fung man uck doa nich. We daut finjt,

Hoolt daut nicht stell. Sajcht onnbedinjt,

Daut wie ons oppe Socke moake. 

Troune wousse rüt en Kralle,
Emma enja rom mien Houls.
Fonne weidog deet vetjwaale,
Enne Brost mien ejenja  Kwouls.

Splettasch- noutelle deide tjnette,
Mie en Naat ve Wentakold,
En de Tiet met groute Schrette,
Weigolech dem Wach mie rollt.

Dessem Schproch hea etj gounz foocken:
„Wout die enbrockst – aht ok üt“
Fe mien Honga wood etj koocke
Soop – von oullem Zoubakrüht.

Aus em Schneiboul soumel langsom,
Olet goudet mounche Jo,
Dout velorne seetj etj bangsom,
Än -wout etj sie,en wout etj woo.

Sonn beschtreit Jesecht met Moole,
Wenta douft em Farja nen.
Etj prouw doot oules derchtemoole,
En setj em Lehwe einem Senn.

Büh vom Schüm ein Rejenboge,
Pletj en Strous von poula Freid.
Lood met Hoopnenj volla Wooge,
Enn loot de Dreimpeed  oppe Weed.

Ne Japs voll seitet wood nech schoode,
En Neichout tjraschet strei etj bie.
Dout Lehwe kounst verche nech Roode,
Oul dout wout tjemt, dout nehm etj mie.

Tatjana Klassner

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren