Medien

Schentj mie tredj velourne Ouge,
Dout etj oundasch seine koun.
Wach de Johre, wout nech wouge,
Mock mien Hoot – ous Ies- fresch woom.

Leh mie fresch em Lehwe senje,
Dout Leiwjefeil fresch Bloume flacht.
Loot dem schlachte Droum veschwenje,
Jef mien freschem Lehwe racht.

Wann dü kounst ne Stroul mie schentje,
Dei üt Nacht ein Dach ombüht,
Wann dü konst mien Lehwe lentje,
Tjnäp üt Schpannjewew mie rüht.

Leh mie wada bielangs gohne,
Enne Hemmelbloue Welt.
En ve dout - wout wee – vemoune,
Wiels dout doch ve mie noscht  jelt.

Soulet doch pessiere, soulet,
Dout etj, feilenj nieje tjrie,
Die, ous Dankeschein,ve oulet,
Schentj, met Hüt en Hoot, etj mie.

Tatjana Klassner   Dezember 2002

Tjemt ne Zewentechounjekollat,
Unjekrocht sech nopjeschollat,
Die send te schpehre, eine wecht,
Johre rande, stonde nech.
Etj vestoo- ne Tiehen, Twentech,
Es ve jonge Johre frendlech,
Dartech, fehtech emmachahn,
Ok nermall ve Mensche dann.
Zastech, Zewentech – send oul fehl,
Fe Mensche send die- oul en hodet sehl.
Fe dehn  dü oulet bastet welst,
Fonn Hoote oulet retjtum jelst,
Dout send de Ellere houh jedrogt,
En jonge Johre fresch jekrogt
Nech en die Johre woret schwo we,
En Nout en Honga, oba ne, ne..
Doch en dei Johre wo de Farja bleid,
Dout este Tjent ,wout Mama sehd,
Stond ounfonk Lehwe oppe Schwall,
Dout Lehwe houd noch wetje Schall,
Fehl Tjenja schonk jie desse Welt,
Jün retjtom Tjenja, nech dout elt,
Oul bastet ha jie dehn jejehwe,
Jeleht, wou schworet ewalehwe,
De Grouttjenja send juhn stolz,
Soues dout lehwe- Mensch, wout souls.
De Tjenja send ousn Bloumestrouß,
En sei ve dehn – en Wootaglouß.
Met soune Ellere koun moun lehwe,
Moch Gott junt eiwechtjeit doch jehwe.

Tatjana Klassner 2000

Det Goldne poo set ver ons hie,
Oul miere Tjaste send vebie
No de Jereine vunket oun.
Dann we de Boumwolne oul droun.
Met Opwouschkodere schentje  - fang wie oun,
Eint – fere Frü, det oundre ferem Moun.

Noch twei Jo verande sou,
Dann koum de Ladane Tjast tou,
En Ladareime schentj wie junt beid,
Dout jie junt schnahle futz jescheit.

Noch fief Jo vegoune erstount,
De heltane Tjast es ons beckount,
Heltane Schou wod etj junt schentje,
Fon Elleretiet, dout jie oun dout dentje

Om Tiehen Jo fehd jie Rousane Tjast,
Dann wehre jekoume ok seja vehl Jast,
En rousanet Dook deid de Brüt seja zihre,
Met rousane Rouse deid wie junt Iehre.

Feftien Jo- ne scheine Zool,
Koum de Tjast dann noch emoul,
Peitazeljtjast kroup enne Foup,
Hie ha jie Peitazelj- te Sopp.

De Tiet haft sech nech romjesehte,
Wie ha nech vonne Jelehsane  vejehte.
Dann houd jie oul Jonges, ok Mejales,
Wie doune junt en Glousschoup stahle.

Twentech Jo oul toup jewount,
Reid jie üt dann Porzeloun.
Hie em Porzeloun dout sentje,
En met onsem Preps bedrentje.


Tjast ne Selwane deist spehre,
25 Jo – send ehre,
En det Doustje – es en Dentj,
Dout send –twei Selwanne Renj.

Ouba goldt – es ewa oules,
Tem Jeletj veschloo wie oules,
Loot nech ütgone Brout en Solt,
Te Goldne Tjast, jechet blous Goldt.

Luut Jeletjvogel junt wehle,
Noch vehl Tjaste soul jie spehle
Hie,schentj wie noch en Kopduckschoul,
Dout jüne Leiw jünt woome soul.


Tatjana Klassner.

Ouma en Oupa – send Briegom , en Brüt,
Wie saje dout oulem, gounz dietlech en lüd,
Tjetjemull wou stroum dehn laht,
Oupa sou brouw, Ouma sou nat,.

Tjeinech es Oupa, Ouma Prinzessin,
Von dehn schriewe Fendog rontom de Presse,
Wiels goldne Tjast es eimull em Lehwe,
Wie welle an beid ein Koß Fendog Jehwe.

En saje, wout wie an schentje üt leiw,
Met Golt bemuldna Tjastensbreif.
Do benne steit- wie send an gout,
Wie letjene ahn, von Hüt oun, bat Blout.

Tatjana Klassner

Nü nehme fohtz de Ellere Woot,
Üt dem Ellere Hüß, gohne Tjenja foot,
Die bühwe sech e ejenjet Lehwe,
Tem goudet Grouttjenja ewajehwe.
Dout es nech neidech hie nü roore,
Det’s dietlech,wout jerata Tjenja  woore,
Dei welle dout Lehwe lehwe ous jie,
Jedolt en vehl Leiw wensche dehn wie.
En en jun niejet Femieljelehwe,
woot dout nü ne nieje Schwejasche jehwe.
Tem Ehre, welle Schwiellere hewe,
En wensche – ne Grouttjenja strehwe.

Tatjana Klassner

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren