Medien

Det Sonntje tjett rüta,
En frentelt mie oun,
Wou schein es dout büte
Rann mie henjaroun

Etj wo ve die schiene,
Dü freij die en lach,
Dü best jo de tjliene,
Etj – grout ous en Dach

Etj neem foutz en Pensel,
Bemoul diene Nehs,
Jenou sou ous Bloumtjes,
Op sonnvolle Wehs.

Diene Hoo fow etj rout,
De Hüt – donkel brün,
Hie hast noch ne Sonnebloum,
Wout woust henjerem Tühn.

Etj- Sonntje , en Tjenja
Jie Mensche, en  Ehd,
„Lout eiwech doch hersche,
Blous Leiw en noch Frehd-.

Tatjana Klassner

Wiels Mama sou vehl Oubet haft
Etj halp met wout etj koun
Etj tjrempel mie de Moue op
En tratj en Schalduck oun

Wann Mama dout Jescher groud woust
Etj nehm en dreij dout üt,
En wannet oppe Ehd mull poutst
Dann drog etj Schouwerls rüt.

Blous ähte kocke koun etj nech,
Etj sie noch beht tou tjlien,
Wousch wousche- thjemat mama sech
Etj henj se oppe Lien.

Etj feh de Pop em Wochtje fein
Fe dea sorj etj gounz olein,
Etj fouda se, en wousch se rein.
Mie jeit dout seija schein

Tatjana Klassner

Etj well junt waut vetale,
Etj head deam Hund groutz balle.
In aus etj donn äscht rüta kaum
Donn sach etj doa een Wienachtsmaun.

He haud een langa rooda Rock
In noch besied in groota Stock.
De Metz dee we am gaunz beschniet
Wiel he jekoume we von wiet.

Em Oarem hild he in grootet Pack
Uck hinje noch in volla Sack.
Daut aules brochta ütte Staut.
Fe jiedrem hauda irjend waut.
 
In wiel etj mie nich enjste ded,
Haud he ne Tüt fe mie fouts reed.
He well uck junt waut brinje,
Wan jie am woore sinje
Vom leewen Heiland Jesu Tjrist.
 
Dee Wienachtsmaun well weete
Auf jie opp Meddach schleppe.
Auf jie jehorsam weare
In Wensche deede leare.

Auf jie schmock holpe weaje
In niemouls deede leaje.
He sead jie sulle beade
Aum Desch nich so feal reade.

Fe aules emma danke
In junt doch niemouls zanke.
Bloos sone Tjinja es he goot.
Jie send je uck boold aula groot.

In wan jie woore jrata senne
Dann woa jie uck feal halpe tjenne.
Ena well de Tjleda neie,
De aundra woat em Goade seie.

De dredda jeit dit Holt vehacke,
De veada deit dit Bultje backe.
In wan noch we uck maltje jeit,
Es dann nich aules sea jescheit?


opjeschreawe von H. D.
Feboawo 2003

Etj we moul enn Marzahn
Oppem Tjoatjhof.
Do ha de Russe in Denjtmoul jestalt
De Stendasch ütt rooda Marmor.

De Tjrich es bestrouft.
Do to steit hia dit groote Teatjen.
We je uck goot
Wan dit nich word vejeate.

Met dise Jedanke gou etj loos
In hab de Henj enne Fuppe.
Etj tjitj mie hia romm.
Nah, jou, Rümm es hia jenouch,
Deam woat Berlin noch brucke.
 
Met emoul, waut es daut
Aul oppem aundren Enj?
Es daut äwerhaurpt in Denjtmoul?
 
Ne tjliene Frü, gaunz kromm,
Schift ver sich ne folle Koa met Steena
Ütt latzte Krauft . . .
Em minnische Jesejcht
Es de jratzte Noot vesteenat.

In donn jinjtj mie daut so derjch.
Nea, daut send hia doch oba Steena.
Dit es nich so leicht to vejeate.
Von eenem Staund em aundren Staund
Woat eena hia jeschmeate.
 
H. D. toum 8. Mei 2003

Nou eene Reaj von tjele Weatje
Es nü de Farjoh ütjebrocke.
In jieda Aust oop jieda Boom
Dee woat nü wacka ütem Droom.
 
Waut enne Äd sich deep vestouck,
Daut ratjt in stratjt sich wieda wajch,
Nehejcht, noum Sonneschien so houch.
Von ütte kolde Äd blos wajch.
 
Nü jrentet uck aul oppe Weas.
De bunte Bloome send to seene.
De Veajel koumme wah nou ons
Om ons de Leeda fe to sinje.

De Lerche sinje enne Hee.
Dee freie sich tou Farjohschdufte.
De Pogge kwakre ennem See,
Biem fresche Wouta in em Tjlee.

De Kuckuck roopt bie Morjeroot.
De Hoad dee watjt met sienem pieppe.
Daut Fee daut staupt nü noude Stap.
De Farjoh haft sich enjestalt.


Ütem dietsche äwasat von H. D.
Feboawo 2003
   

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren