Medien

O Muttaleew, o Muttatrü,
Dü freschst die emma opp von nie.
Dü schaufst in meajst die bit to latzt,
Doch woascht von feale nich jeacht.

We kaun dee Muttaleew betoule?
We kaun de Muttatroune talle?
Blos Gott aulen, dee aules weet,
Dee daut betoult met hougem Priess.
 
We kaun de Moot in Krauft nü weaje,
Dee se velou de Tjinja weajen?
Blos Gott aulen, dee aules jeft,
In wiel he ahr von Hoate leewt.
 
We kaun Jeduld in Langmoot meate,
Dee tiet aum Tjinjabad jeseate?
Blos Goot aulen, dee aules sitt,
Ütt äschte Leew ahr nou sich nemt.
 
We kaun de Wedoag aula feele
Dee mette Johre sich vemeare?
Blos Jesus kaun daut aules heele
In leat ahr tjitje himmelhouch.
 
We woogt daut soone Laust to drohge?
We halpt enn aule Auldachsploage?
Blos dee, dee emma bie ahr es
De leewe Heiland Jesus Tjrist.

Blos Jesus kaun de Muttawehe
Enn aule Faule rajcht beseene.
In do rom, Mutta, tjitjt nou Am
In holt enn Gottes Wotje han.
 
Vemeedet nich enn jünem Striet.
De Ewijtjeit es nich me wiet,
Wo jie empfange jünen Lohn
Ver Voudasch ewjem Gnoudetrohn.

Ütem dietsche äwasat von H. D.
Febowoa 2003

Mien Sean sead tou mie:     
"Waut schriewe See so feal opplautdietsch ?
Daut kaun je nü tjena lease,
In beata woat et nich woare.
Etj gou tou enjlisch . Daut es ne Sproak !
Dee kaun etj aul brucke bie'm Reise".

Daut kaun wool senne.
Blos etj denjtj nich so.
Etj sie ella in bruck nich so feal.
Mie reatjt daut to
In poa moul Dankscheen opplautdietsch.

H.D. Mei 2001

Etj ew Jesundheit ne lange Tiet
In hab do von uck Goodet.
Enne latzte Johre we et gaunz exstrem
In de Mensche tjande mien Hobbi.

Etj jinjtj miene Stratj moul tiedich.
Do we et so jreen in so stell.
Do read sich tjen Blaut num jistaschen Storm,
Blos de Veajeltjes pieppade friedlich.

In met emoul in Jerusch met Jetees
Vesteade mien stellet Vejneaje.
In Polizeiauto hild aun
In von do ütt kaum:

"Bliew stoune. So , nü komm nouda
In wies moul dien Pauss.
Ach , dee es tüs.
Dann saj moul wo dü hetst
In von wo dü tjemst
Wie schriewe opp "

In donn roopte se aun de Zentrale.
Dee Auntwoad kaum schwiend :

"Du best enn Ordninj . Tjen Penna
In hast in normala Breajn.
Blos woarom deist du daut so
Enn so eene Tiet
Tjemst du plautboaft ons entjeajn ?"

Etj sead tou dean:
"Etj ew Jesundheit in noch mea do to.
Mie mockt daut nuscht "

Donn moucke se groote Ouge
In seade "O'key !" in "Viel Spass "
In veschwunge so aus se kaume.

In dann endat sich wah dit Wada.
Dann wort et wah stell
In de Menschheit schleep,
In de Veajel dee piepade wada.

H D. Juni 2001

De Jung es veschwunge
Wo jeit daut blos?
He es jistre noch
Tou Speatschicht jefohre.

In nü zimorjens essa nich tüs,
Wo seal wie deam nü seatje ?
Etj stou enn Vetwiewlinj ver sienem Bad
Daut jeft mie von am tjen Teatjen.

De äschte Jedanke  . .  . em Krankenhüs ,
Do kauna met emoul senne,
Etj roop aun .  . .
Nea , do essa nich jewease.

Ütt Opreaje fang etj aun
Enne Stouwe rom to schreade.
In met emoul see etj enne Tjeatj
De haft vom Plautz jeätte.

Dann gou etj moul nou sien Desch
Nah jewess !
Hie lijcht je de schreftliche Nourecht.
Do stund jeschreawe :
"Daut nemmt sich so rom
Daut etj mot noude Speatschicht
Tou Frieschicht foare "                                                   
Nah Gott sei dank daut et so waut jeft      
Daut haud kunt feal schlemma woare.

H.D. Jaunao 2002

Aus de Maun von Haumburch kaum,
In sich de Wirtschaft äwanaum,
Donn koakt de Frü am in Heaschjretsbrie
In noch in Osseknos do bie.

Aus dee Maun so saut in aut
Donn rumpeld enne Kouma waut.
Aus de Maun enne Kouma kaum
Donn wea et in tjlena Haumpelmaun.

Donn nemm de Maun de Ouwetjretj
In huschdem poa em Jnetj.
Donn randa von eene Atj enne aundre Atj   
In leet enn jieda Atj in Tjlatj.

Opjeschreawe von H.D Mei 2001

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren