Medien

Wie haude ne Heimat opp Erden.
Dee we ons von Anfang uck dia.
Von'e faulsche Macht jezwunge
Kaum wie dann uck bit hia.

Daut enleawe enn Dietschlaund
We fe aulem schwoa.
In brocht uck jiedrem dit sienje. 
Von deam jefit in Süppa,
Jana word drogensichtich.
Veschoont bleewe dee
Woone weare em Gloowe tijchtijch.

Etj denjtj aun dee Johre noch wieda tridj
In kaun aul feal et nich finje.
Gott es jebleawe in daut es noch doa
Etj kaun mie em Plautdietsche schwinje.

Wie worde jefeat nou disem Laund
Wo Wolschtaund in Frieheit tjen Wunda.
Met unja beweajt ons hia aulerhaund
Send wie do bie emma munta ?
  
Derjch ütt nich. Daut jeit nich.
Wo aules erlaubt
Do woat maun äwaseatich.
So waut haft Dietschlaund aun sich.
  
H.D. Feboawo 2001

Enn Podolstje

Oohm Wonjtin haud von ons jeschreawe
In doa met Mensche klouck jemoackt. 
In doch dit Solt von onsem Leawe
Daut hauda enne Supp vekoackt.

Enn sienem houch beseeldem Streawe
Tjem he de Stratje aula nou.
Opp waut maun büt enn disem Leawe
Daut bleew noch deepa unjrem Plouch.

Etj sie tjeen Puschkin
Uck tjeen Heine,
Etj ha deam Oohmtje nich jeseene
In waut noch tjemt von siene Fada
Daut leas etj met grootem Nieschia wada.

H.D. Donskoj

Dee Moun es opjegoune,
Dee goldne Stearens stoune
Aum Himmel dach in kloa,
Dee Woold es stell in schwoat,
In oppe Weas stijcht Neawel
Nehejcht so wundaboa.

Daut es gaunz stell jeworde
Enn dise Schemma - Welt,
Es lieblich in so trü
Aus enne stelle Kouma,
Wo jie jun doages Jauma
Vejeate enem Nü.
 
See jie dee Moun doa stoune ?
Dee es mau haulf so groot
In es doch scheen in rund.
So send woll maunche Sache,
Dee wie jetroost belache
Wiels daut ons Oug nich sitt.
 
So lajcht junt leewe Breeda
Enn Gottes Noume doul,
Kolt es dee Ouwendshauch;
Veschon ons, Gott, met Stroufe
In lout ons rüich schloupe,
In kranke Noubasch uck.

Äwasat von H.D. Dezamba 2004

Saj morjes , in een goodet Wout
Noch ver deam aus du jeist von tüs.
Enn eenem Dach kaun feal passeare
We weet auf wie ons wada seene.

Saj uck daut Woat tou goode Nacht.
Es nich to weete auf zimorjens
Wie ons bejresse met Besorjnis.

Daut Leawe rant so schwind aus Wouta.
In do met es uck nuscht to mocke.
Es blos noch wijchtich waut to latzt
Hast mie jefroagt oda jesajt.

In lout daut Woat dit latzte senne.
Denjtj nou : Daut kaun opp emma senne.

Äwasat ütem dietschen von H.D.
Mei 2001

Dee Sonn stroult äwre Boja,
Daut sitt maun em Doul noch nich,
Dan breatje dee Stroule
Deam neawlijen Schlea
So tjemt daut Morjelicht.
 
Dee Weas dee blenjtjat
Met jlitzendem Dau bedatjt.
Etj dank fe dee Scheenheit,
Mien Jletj bie die tou senne,
Mien Heiland,
Enn aulem best dü rajcht.
 
Priest siene Leew, priest siene Woatje,
Priest aules waut von ahm tjemt,
Priest fe daut waut fe ons jedoune,
Wiels oune Leew kaun tjena woune
Op dee lange irdische Boun.

Äwasat von H.D. Dezamba 2004

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren