Medien

Daut jeft Velafnis.
Een junget Poa
Haft sich toop jefunge
In jeawe sich dit Vespreatje.

Daut Frindschaft tjemt toop.
Dee Briegaum jelausse in to fread,
Nü woat et je doch moul entlich.
De Brüt voll frindliche Moot
Sond kun Anna Herman perseenlich.

Aula send se jesonne frelich.
So jeit dann uck aum Desch
Toum ätte.

Jemaund schleit fe
Waut plautdietschet fe to lease.
Dann wort et stell hinjrem Desch:
Ent we kloa to feele
Do beweajd sich waut enne Seele.

"Tüs es tüs" ütem  "Plautdietsch Frind"
Wort uck hia fe jelease,
Jieda Heft wort betjitjt
In buckstoubeat,
Daut we in Wunda fe feale.

Nah, jou , lease es woll schwoa
In Jeistlichet es mau weinich,
In doch daut es onse Sproak
Dee jeheat to ons
In kaun tjen aundren jeheare.

H.D. Mei 2002

Ven doag es oulet wada reid!
Dei Wanja schlapt sin Isa- Peed
Utem Garasch nu bute rut
Ent schnowt sich foz de Nees mol ut

So lang hawt he sich oul jefreit
Geschrouwt, gehoumat en jedreit,
gewacht op sonnenschien en licht
en dout sin Doumpa lewe tjricht.

Nu es dei Frieling wada do
dei Fejel zwetschan lud en froh
dout mokt dout hoat vom Wanja draal
hei helt sin "Peed" en tjitjt ens Tal.

Do woud am pletzlich mo gounz bang
He sit von wiedem, ewrem hang
Do tjemt ein Mili-zia-near
Met omjebungnem Schoit- jewea

Dei Houns, dentjt wout soll etj am saje?
Etj mot mi foz wout ewerlaje
Wan hei mi frogt wout etj hie mok
Etj well doch ehrlich sen' en schmock.

Nu mot mon saje, onsa Houns
Haft met dei Hoadasch ehrem Frounz
Em latzten Hoawt em Noaba- Dorf
Ne Koh gejacht, bet sei droun storw.

Mem doumpa sen sei romjeroust
En hawe nicht goud opjepoust
dei lied erschratjt, dei Koh gejacht,
En send em Growe opjewacht.

Vom Doumpa bliw nich feel mea ewa
Dei Frounz hawt Schmerze enne Lewa
En schwinda aus dei schwindste Blitz
Wea Houns en Frouz bie de Miliz.

Nu sout sei do voll Blott, gounz gris
En houde beid ein betjstje schiss
Sollte vetale wout pesseed
Biem foare met dem Isa- Peed.

Ein Protokoll wurd dann jeschrewe
Dout nuscht verlore jeit fer t Lewe
Wout beide Jonges ha jedone
Doun lout' se sei uk wada gone.

Doch noch ein Moun von dei Justiz
Wea uk dobie, bie de Miliz
Hei hawt sei zwoa nu Hus jelote
Doch Houns daut Doumpa foan vebote

Nu koun wi aula good veschtone
worum dei Houns bim foare gone
so einen schlemmen Schratj jetjrischt
Ous am dei Moun koum to jesicht.

Nu steit hei do, tjitjt op den Moun
En dentjt wout hei am saje koun.
Do packt dei Schalk ons Wanj' bim schups
He set op m Doumpa met nem hups.

Kurbelt am oun, dreit to de Sied
Dentjt: "Bet tom wold es dout nich wied!"
Jeft gous, ous hei bet nu nich gouf
en jacht dout beist vem Boachj herouf

Ous hei Motoa jereische heed
Hawt sich ons Houns noch mea fefeed
Hea tjetjt em spejel en sit dout
Uk dei Miliz en Doumpa haud.

Hei dentjt: "Dei fange mi schon nich"
Kort om, sei ha am doch jetjricht
Ous hei met oula Doumakrouft
Dei noba- tun keputt jeschouft.

En wada, schwinda aus dei Blitz
Set Houns em Hus ven dei Miliz
En kratjt so ous biem eschten Mol...
Na, dei Jeschicht, dei tjan ji oul.

Ons Houns, gounz sout vem Doumpa foare
Hawt sich, nu ein poa stunde roare
Ven doag oun beta opjefeed
En foz Meschien fore jeleed!
 

Johann Unruh

Wiehnachtsmoun, Wiehnachtsmoun
Tratj die wuome Tjleuda oun.  
Pack bot buwe voll dien Sack      
Enn komm ne ons, dout wuot oul Nacht. 

Onse Tjenja send noch tjlien, 
Seulichtjet es eh Jewenn,         
Strewe vehlmul Göets te dönne,    
Welle uck dien Huot opwuome.              

De Schiewe stune op´m Desch,    
Ehre wensche send emma fresch:    
Speltich, Seutichtjeten, Betja -        
Muoken deu noch wada ritja.                 

Jef an dout, etj wud mi freje,  
Dout seu reud wiere te vezeje,      
Dout seu Leuw bewiese kunne             
Wue seu emma uck han gune.                

Dout seu uck de älre Menschen 
Mul wout gödet wulle wenschen.    
Lut an oprechtich emma senne,         
En eh Huot forem Heiland brenne.          

Lut en´ne Schöl an mu göt liehre, 
Lut dout Schlachte an nich vefiehre.  
Lewe sö´s de Biebel lieht,                
Dout es vehl emm Lewe wiet.                   

Schentj uck ons, de gröte Menschen, 
Dout wie doch nich euwich wenschten.    
Dout wie d´m Herr fe oules dankten,         
Jetröst op onse Wäj doch wankten.               

Lut dout Beuse en ons veschwinje,
Enn dout Göde em Huot nendrinje.    
Schentj uck mienen Leuwen Moun,         
Dout deu sich uck betjiere kounn.           

Wiehnachtsmoun, dü soußt ons halpen 
Op´m schmoulen Wach dann walten.        
Deu ons brinjt ne Jesu Tjrist,              
Deu Wiehnachten fe ons jebure es.       

      
  Jeschrewe von Maria Ens(Rempel) Dezember 2000.

(fer ein Tjind to vetale.)


Gendach, geliebte friends and brut-lied.
Today es Tjast wie man schon sieht.
The Bride ist weiß, de Brigam black.
Ven hie I’ll go nicht so schnell weg.

My mum hawt mit ven doag gesacjht
Ich mach dir something spezial trachjt
Und hat mich dann ven Kopp bet Socke
In schöne tjleida oungetrocke.

I m glad to be here um zu sehen
How ihr tut in die Ehe gehen
But noch viel mehr, dout mot ji weite
Freu ich mich op dout Koke- Ete.

Ich bin noch very small und klein
My Language könnte besser sein
Doch mir geht’s ous en Babylon
Die Sprach- Verwirrung’s going on.

But listen now wout etj euch sag
Ven doag zu eurem Hochzeitstag
Keep smiling wie ihr s heute macht
Uk wenn s mol tjeinen fun mehr mach.

Und wenn ihr euch mal nicht versteht
Don’t wait until it is too late
Mokt schwind en Ordnung jidre sach
Denkt about what I euch jesacht.


Johann Unruh

Semorjenst wie dout bie ons drock,
Dann stund wie gounz tiedech op
En besorjden dann ons Veuh,
Ziemlich pienech, era tweu.

Dout Strouh, dout houd wie ene Schien,
Det Dranck, dout tjrechen onse Schwien,
Daut Fadafeuh tjrech Tjetjeljrett,
Dann holpen onse Tjinja mett.

"Pult dout Kolftje büte on,
Speult uk üt de gröte Pohn,
En vejet nich von`e Schliesa!"
Uba spöut sich doch de Wiesa...

Daut es uk ollwada Tieht,
Utem Hüß - wie motte rüt.
"Tjenja, hah jie uck jejete,
Daut jie mie dout nich vejete!"

Etj mot noch deh Hew guoh kuocke,
In tou Meddach noch wout muocke,
Mot oprieme em Hüß en Tjetj ...
Meßt tou enj es wa de Wetj!

Send em Guode lange Reje,
Mot sich vehl ons Redje beje
En de Henj sich houstech drejen,
Dout Fiehntech mot wie doch ensejen ...

Es deu Uobet dann jedunne,
Koun de Rejen uck mul kumme,
Sett wie dann jemietlich benne,
Kumm wie nochmul te Besennenj.

Loßtich retjat dann de Hiet,
En de Brenninj brinjt de Wiet,
Scheune gröute Wuffelkucke
Onse Mah's te Medach mucke.

En duo töh noch seutet Fatt,
Duovon wud wie oulla sout.
Mensch, dout schmatjt, etj wuo die saje
Etj wull mie ne Fupp voll laje!

Neutha, dü wouschst venduog op,
ütfejen mott de tjliene Popp,
Peuta, drenjtj dout Koulftje mul,
Etj en Pah, wie laje ons duhl.

En numeddach mot wie Backe,
Vone'm Hüß dem Leum lößhacke,
Enem Troch dem dann enwetje,
En jhi, Tjenja, Pietschiet setje.

Pah, dü koust dem Koultj dann hulle
En de Nubasch de Schuld bethule,
En wann wie daut olles ha jedune,
Tje wie uck bölt schlupe gune."

"Mah, ene Lauftie jeft'et Fesch,
Deu send enjefruore fresch,
Send uck Zockatjes jekumme,
Etj hab Otscheredj enjenuhmme".

"Houns, guh'dü dout olles tjepe,
Etj mot noch deh Wousch enseupe,
Wouschen mot wie morje,
Dout muockt mie vehl Sorje.

Unkost jeft'et wout guoh en kluoh,
En etj saij jünt, dout es Wuoh:
Wie etj jeschoufft en wie etj meud
Etj wie em Bad touh foullen reud!

Uba wie houden noch ons Veuh,
Dout besorjd' wie era tweu.
Ma muck dout Wutta heut
En wie wohschen ons de Feut.
Sö es de Dach uk üt,
En Morje mot wi wada rüt.

Scheun datjt onse Ma mi tö,
Mine Uegen schleupat söh…
"Morje es en frescha Dach,
Nü schlupt scheun - en gutnacht...

Tjinja,döt dout Bede nich fejete,
De Herr, deu det ons Lewe mete,
Wö wi d´t enn dout jedune,
Heu koun ons uck mull vemuhne."

Jintj seuwens dout sö scheun,
Tjijt de Mund t´m Fensta nen,
Rundom dann de Stierens funkten
En les ämm seuten Dreum wi sunken...

Oh, wö wie de Tiet sö scheun,
Ous wi wiere noch sö tjleun!
Rom ons sorjden Mutta, Vuda,
Wie de Jletj ons ämma nuda...

Nü send deu ämm Himmelsritj,
Inn ons blift sich dout nich jlitj
Wue wi eunsmul han wuore gune,
Inn ous wi duo wuore oppjenume.

Duonuh well wi hie doch strewe,
Reud senne t´m euwjem Lewe,
Dönen de Uobet, deu tjemt uck von Gott,
Dann tje wi jetröst sen, inn tjitje veropp.


(Jeschrewe von Maria Ens(Rempel) juni 2000. Te ounjedentj oun onse öule Heimat in Orenburg, Rußlound, Darp Nr.8 Romanowka)

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren