Medien

Tüs, daut es daut baste Wuat,
Ooste, Siede, Wast en Nuad.
Mäaj jie beed waut jie uck welle,
Mucht daut noch soo väl uck jelle,
Es daut uck de jratsta Schauts -
Tüs es doch de basta Plautz.

Tüs, wua Mutta en Voda send,
Wua daut Fia väl woama brennt,
Wua de Bassems reina fäaje.
En de Froage schwanda wäaje,
En de Sonn väl woama es,
Tüs es et baste, gauns jewess.

Wua daut Mietstje scheena schlurpst,
Wua daut Hunttje frindlijch gnorrt,
En woo kaun de Hohn doa tjreie -
En soo scheen en stolt sich dreie.
Es de Welt uck noch soo ritj,
Daut es met tüs noch tjeen Vejlitj.

Tüs, daut schlapt sich doa soo scheen,
En - doa send de Bade rein.
Woame Datje, too toodatje,
Wua man sich noch kaun ütstratje,
En biem schlope - man dreemt soo seet,
Daut man goanuscht mea weet.
Tüs, daut es daut baste Wuat,

Tüs, daut es de scheensta Uat.
Wan uck aules nehmt - daut Läwe,
Wan dü mol best tüs jebläwe.
Tüs, wua tjeene Sorj ons brennt,
Wua wie tüs met aulem send.
Wäa de Welt jeseehne haft,

En sich aul daut scheene tjaft,
Scheene Hiesa haft jeseehne,
Aule Sorje groot uck tjleene -
Doch framd sich feelt en jiedrem Hüs,
Tjeemt hee no Hüs, dan es hee tüs.

Es daut mo ne oame Kot -
En uck scheibijch von Jelot,
Kaun man oam dem Desch doa datje
- Oba, soo väl bäta schmatje;
Aus de Ent em framden Hüs,
Dräjet Broot en Wota tüs.

O, woo jletjlijch es dee Maun -
Dee no Hüs noch kohme kaun.
Tjinja ut de framde Tjreise -
Dee no Hüs noch tjenne reise,
Wea daut uck scheen, tus es et nie
- Tüs es tüs, doa blift daut bie.

Haft de framde, - kolde Welt
Nuscht waut die hia länja helt?
Bangst dü die - doch nom Himmel
Hia em diestren Welt-jetimmel…?
Feelst die noanijch mea tüs -
Sie jetreest, dü tjeemst no Hüs.

   (Jeschräwe von Heinrich D. Friesen)

Aulles, wout etj seh emm Lewe
Haft de Mutta mi jejewe.
Gaunz, von mine ieschte Duog,
schutzt seu mi von aule Pluag.
Uhne Ruh enn uhne Rast
Es seu min gooda Jest jewast.

Goodet blooß haft seu jeliet,
saunft mi aune Haund jefiet,
daut etj ehrlich sullt bestune
wua etj han uck se jegune,
jidrem halp, wea en´ne Noot.
Daut min Wuat haft Hound enn Foot.

Emma beast du leuw jeblewe,
hast mi veejleft din Lewe.
``Si dem goot, mett wem du jest,
rehn si oulet wout du dest!``
Leuw, Jedult en Harmonie-
Mutta, aul daut best du mi!

Ütem Glöwe opperstune,
es daut Mennonitenvoltj,
haft vegute veele Trune,
wode see doch veel verfolcht.

Menno Simons wea dee Pridja,
brocht dee Botschaft ons jewess,
von dem, dee fe ons jeliide,
en aum Tjriez jestorve es.

Trü aum Glöwe faustjehöle,
en maunch schwore, diestre Tiet,
Kommunist wuld tjeena woare,
doarum trock maunch eena wiet.

Enne Welt veel romjekume,
daut woat Tiet ver’n ijnet Laund,
doa, wö blije Sonneblöme,
es daut eenem aul bekoont?

Welle onse Staap omplije,
pinech schaufe Dach en Nacht,
en om Friid seeja bemije,
Tjrije es nech onse Sach.

Gott eleen sull fe ons striede,
seine Enjel habe Macht,
wache iwa ons em Friide,
en bie donkle, diestre Nacht.

p.p.

Te jane oolle goode Tiet,
Aus Sestre wiere aunbefriet,
Dan lewd wie aule veuja Tuus,
En eunem grooten ritjen Huus.


De Metjes wiere: Mina, Leuna.
De Junges: Fraunz  en Jerat tjleuna.
Wi, Breuda, wiere guanich groot,        
Met lange Pelzmez, Nese root.               

Uck Dratj haud wi en jidrem Finja.
Daut leut ons groot, wie bujasch Tjinja.
Na Tjleuda brugt wi zimmlich veel         
Bi onsem wilden Jungesspeel.                  

Aum Sindach tjrich wie Jast nich wenich.
Von tweu bot twintich wie de Zuhl.        
Dann bleuwe dese uck jeweunlich               
Noch aula tu dem Vaspamuul.                       

Dann gauf daut seuta Teu met Zoka 
En witt´et Buljtje, fresch en loka.   
Nuhea speeld wie om daut Huus             
Vestetja en Jerippa, Kaut en Muus.            

Uck haud wie eune Rittarie,
Min Brooda feeld nimuls duo bi. 
Wann wie met onse Statje Pied     
Waut grundlich wiere enjelied.        

Mul juge wie em vollen Dreeuf,  
Daut wie von Pied dan faule rauf. 
En Oostre bued wie bi de Schien       
Ne scheune Schaukel, guanich tjlin.       

En schaukelde von tidich Morje
Bot lut emm Uewend, une Sorje.  
Schmock ne de Rej, en une Stried.   
Watjseld sich dann de Juorestiet.       

En koun de Winta iescht heroun,
Trock wie ons wuome Tjleuda oun.  
Schupspelzbetjse, zimmlich wiet,      
Deu wiere Möd, te jane Tiet.              

En Klaupmetze ewre Uhre,  
Daut deu ons doch nich aunfrure.
En jintje pinjtlich ne de School.   
Doch Jirat manchmul uhne well.        

Heu meunjd, dout Liere wie te schwua,
Ve eunem Jung, von nejen Jua.           
Em retjne wi heu nich soo schlacht,         
Doch schriwe deud heu selten rajht.             

Etj, wada, lied metr groote Lost,
En wie uck en´ne Grammatik wiet,  
Doch wann daut kaum t´m Noote sinje,    
Dann wie etj euna von duo hinje.          

De Liera seed dann: "Leuwa Fraunz!  
Du sinjst ja mest aus eune Gaunz.´´     
Nu see etj aul enn groota Maun,             
Deu schwua en tuchtich schaufe kaun!            

En lewe en ´em framden Laund, 
Wuo Lied en Spruak sent onbekaunt.
Doch jane goodeo olle Tiet              
Etj ni em Lewe nich vejet!

Leewet Brutpoa, leewe Jast,
leewe Frind en dee Vewoonde,
en oak dee wenja ons Bekonde.

Wie jreeße junt ji leewe Jast,
to disem frohen Tjastenjsfast.
Jekume sent gaunz veel vendog,
daut feere es junt tjeene Plog.

Nu saat junt aun dee lange Deasche,
bevee dee Brut junt woat eent wesche,
wiels ji beleppat stune romm,
doavon woat mo dee Redje kromm.

Jeloode sent ji hea toom Eete,
daut es veel meeja aus vebiete.
met Wien guat seeja spoasam om,
sonst dreijt dee Kopp biem Daunze romm.

Vom Stolpasooft drenjt nich to veel,
daut lecht em Moage aus ne Tijl,
en Beeja moakt junt oak mo faat,
daut fenje Fruuhes goa nich naat.

Siet lostech en heet opp too schelle,
dee Brutlied doaf maun nich vejralle.
Dee toole hea vendog dee Tjast,
dromm sied jescheidt en moakt tjeen Mest.

Toom Lostjen koome es nu Tiet,
daut Schlachjte moak wie nich met Vliet.
Wie leede junt aunne Neese romm;
neemt ons vendog daut blos nich kromm.

Moakt schaaftich met, ji woare seene,
schwend, stallt junt hann opp june Beene,
denn jidren Daunz opp’em Parkett,
daut fenje Bruutlied sechje nett.

Welle huch dee Tausse heeve,
Lange sull daut Bruutpoa leeve!

Veel Sposs!

Peeta Peetkau
(dietsch aune 1999, ewasaat em Moaz 2003)

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren