Medien

Wie send Jast opp dese Ed

Etj haw een Dack ewrem Kop
En een goodet Wief
Dee Familje es top
Wie send eara fiev
En wan eena vetallt
Vonne wiede Welt
En een Aundra, dee prallt
Waut hee haft aun Jelt
Waut maun aules soo heat
Lat mie zimlich tjeel
Haft mien Noba een Pet?
Ooda een Kemeel?
Aula send wie hea Framde
Uck dee remasche Pop*
En daut latzte Hamd
Haft uck tjeene Fop
Etj sie doawejean tofred
Met dem waut etj haw
Wie send moa Jast oppe Ed
En dee Klock jeet opp Twalw!

*- Papa Rimskij
Der römische Papst

Miene Mama es de Baste

Gone haft mie Ma jeleht
Etj held mie faust aum Rock
See stond nich jearen oppe Sted
See haud‘it emma drock

See jinjtj em Tjala, jinjtj em Staull
Etj kaum nich emma met
Vestond escht goanich waut daut saul
Werom see nich mol set?

Etj leet mie loos, wock endlich opp
Stond nu opp ejne Been
Wisst noch nich woonen Foot verop
En vesocht daut doch aulein

Met twee spezed etj oppem Hof
Met dree en framde Goades
„Tjinja moakt daut nich to groff“
Sed mien Oopa Moates

Ons jetjt daut enne Finjatjes
Met miene Sesta Leena
Mol schwame lehre Tjitjeltjes
(Daut gauf daut Joa nich Heena)

En oppe Gaus, waut etj soo head
Daut were nich bloos goode Wed
Dee etj uck seea pienich lehd
Daut were miene eschte Schred!

Etj woss, en woss, etj woss aus Graus
Aus aules aundre oppe Ed
En wisst noch goanich daut etj waus
En daut dee Ed sich dreat

Von donn aun sie etj vel jegone
Daut eene es jewess!
En Jesus, daut hab etj vestone
Fe ons nom Tjriez jegone es!

(Peeta Motes)

Pomedore

Een junget Frumensch: Peetasch Sus
Haud een Driewhus henjrem Hus
Eent kunn see bloos nich bejriepe
Eare Tomaten wulle nich soo riepe

Biem Noba worde dee aul root
Obzwoa see eare uck scheen goot
Gauf sich aule Mej biem pfleje
Deed pienich blaue Tjina streeje

En ea Noba Peeta Hoada
We seea stolz op sienen Goade
See we doajeajen to bedoore
Met eare jreene Pomedore

Dan fruch see mol den Noba Hoada
No dem Jehemnis en sien Goade
Hee we nich oppem Mul jefolle
Sien Rut spelld nu’ ne groote Roll

Peeta we „woobsche“ een fetjsa
Hee saicht: „etj tratj mie emma ut dee Betjze
Bot nu too klaupt daut seea goot
Dee scheme sich enn woare root

En uck die wudd etj daut rode
Nocktich gaunz, kratjt aus biem Bode“
Sien Rut naum see uck jearen aun
Stald hee boolt faust, dee leewe Maun

Hee sach ahr foaken soo spezere
Enem Parnik, leet sich nich stere
Maunch eenmol weret ahm tom Piepe
Mann, musste dee Tomaten riepe!

‚Ne Wetj vejinjtj, en vleicht uck meea
Dee Nieschej ploagd ahm nu aul seea:
„Na, woo jeet dit, aules goot?”
“Nuscht doavon, noch es tjeene root

Oba dee Gurtje driewe onerhit!
Etj weet nich waut met ahn pesset
Aula jlitje la-a-ang - aus Eene!“
Soont haud see noch nich jeseene!

Hee fellt, hee fellt
Etj wock opp, gaunz naut jeschweet
„waut es met die?“ fraicht Lisa
„Auf hee noch steht- dee Torm - We weet?
Na dee scheefe Torm von Pisa“

Ons Noba

Mien Noba foat bie ons vebie
Zemorjens enn Jejnuwend
Wie wone aul soo lang dichtbie
Enn noch nich vel jenobat

Hee foat bie ons velenjst dee Hatj
Een kortet Stetj, dan rome Atj
Dee lichta send noch emma aun
Dee Wind jachjt Blida hinjaraun

Sien Hobby es: (jeet jearen Waundre)
Etj sie fe ahm kratjt soo ous Aundre
Nobasch send wie lang auswan
Waut weet hee von mie, enn etj von ahm?

Wie wone lang opp eene Gaus
Waut denjt hee soo, woo lewt hee bloos?
Mien Stirn , dee es soo wiet von sienem
Enn siene Welt es uck nich miene

Dee Noba vone aundre Sied
Es uck gaunz goot to liede
Biem Traffe red wie een poa Wed
Dee nich seea vel bediede

Hee haft’ ne Koa enn haft een Hund
To kloage haft hee tjeenen Grund
Hee haft’ne Oabed haft een Hus
Enn sinjt sien Leedtje „Tus es Tus“

Wie seene ons mest jieda Dach
Biem Traffe sachjt hee schmock „Gendach“
Enn doch blift hee fe mie soo framd
Kratjt soo dochwoll aus etj fe ahm

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren