Medien

Gott well (die) junt met de Uage leide
en woa du jeist en waut du deist;
Hee well die Wajch en Bohn reedmoake
enne dunkle Läajcht, doa wua du jeist.
Sien Aunjesejcht jeit ver (die) junt häa
en feat (die) junt äwa Laund en Mäa.

Gott well (die) junt met de Uage leide
met Jnod en Säajen met (die) junt senn'e.
De Harr lat dien Foot nijch jleppse,
Ahm doafst du ohne Angst vetrü'e.
Soo brinjt Hee (die) junt met stoatje Haund
derjch de Wieste enn daut eewije Laund.

Gott well (die) junt met de Uage leide
von Dach to Dach, von Stund to Stund,
enn goode en enn dunkle Tiede,
aus Hee vesproake enn Sienem Bund.
Daut jeit met (die) junt Sien Aunjesejcht,
bet du bie Ahm best - enn sienem Lijcht.

Leewa Voda, huach em Himmel,
Moatj de Bedd von dienem Tjint;
Loht mie doch - enn aulem Dunkel,
Stohne, Harr, en dienem Lijcht.
Miene Sonn' - es diene Jnod -
En dien Wuat aus Deiw vom Himmel,
Dee mie noda tjeemt en helt,
aus de Bloom - em Welt jetimmel.
Aules hast Du enne Henj,
En Du weetst, - etj weet daut nijch;
O, soo jeff üt diene Menj,
Jeff mie Harr, von dienem Lijcht!
Mucht mie Harr, - dien Jeist rejeare;
Leah mie - Jehuarsom senn';
Feah mie doch opp diene Spuare,
Harr, enn dienem Himmel enenn!

Waut es de Mensch? Jeschöpf von huagem Odel,
jeschaufe derjch dem Hejchsten siene Haund,
sien Ebenbild, eenst sindloos, ohne Dodel,
bet hee sich - ach! - vom Schöpfa aufjewaunt.

Waut es de Mensch? Jefolle en veloare,
vestritjt en Sinde, schuldijch en vetjeat, -
en doch - woo groot! - too Seelijchtjeit jelohde,
von Gott jeleewt; en ahm daut Hejchste weat!

Waut es de Mensch? Een Worm, jo, ne Mod,
soo schwak, soo tjlien, een Hauch fe korte Tiet -
doch aundasieds een Jäajenstaund de Jnod,
bestemmt too deele Tjristi Harlijchtjeit.

Waut es de Mensch, dem Gottes Jnod beloohnt?
Een Gottestjint, daut pausst tom Himmelsuat,
daut Tjristi Bloot aum Tjriez met Gott veseend -
soo huag jehowe, daut dit, - mien Jeist nijch foot!

Soo leah ons dann onse Doag tootale,
omm daut wie een weiset Hoat erlange!
Ps. 90,13

De Tiet flijcht han, en emma noda,
tjeemt die - de earnste Ewijchtjeit.
Jeit die daut bäta oda schlajchta,
bie soonem schwinden Flug de Tiet?
Hast du bloos Sefze, Kloage, Troone,
Omm daut, waut stoatj vebie, die flijcht;
En tjannt dien oamet Hoat tjeen Bange,
No dem, waut boowe ver die lijcht?

Send daut noch diene Läwens'Saufte?
Von aulem waut de Welt die jeft.
En hast noch nijch jeschmatjt de Kraufte -
de eewije, - doch de himmels Welt?
Feelst du bloos heimisch die opp Eade?
Es die de Himmel wiet en framd?
O Mensch, woo woat daut endlijch woare,
wan Doot en Grauf dien Leewe nehmt?

Stal die aum Ziel de Läwesdoag,
du, - ach soo wiet vewerrda Jeist!
Stal die aum Enj doch han - en froag,
Waut du vom Läwe die vespratjst?
Boold es fe die de Tiet veschlohte,
dien Hoat steit stell, jeit ut daut Lijcht,
daut Grauf es unje opjeschlohte,
- doch äwa die de Himmel nijch!

Oh, loht die rade vom vedoawe;
von Sind en von de Iedeltjeit!
Seatj die daut Läwe ver dem Stoawe,
soo lang noch aunjenehme Tiet.
Bloos Eena kaun en well daut jäwe,
Hee es daut Läwe selst en sajcht;
Wea aun mie jleewt, woat eewijch läwe,
En sitt dem Doot em Doot uck nijch.

Ph. Spitta. - (äwasat ut dem Dietschen)

Jesaja 54,10

Een nijet Joah – voll dunkle Doag’e,
tjemt opp ons too, enn diese Tiet;
Hee woat ons uck doaderjch droage.
Du weetst daut Harr – de Eewijchtjeit!
Wie weete eent: Nuscht kaun passeare,
bloos waut Du hast fe goot jeseehn’e.

Wann uck de Schleia nijch veräte,
met dem Du, vedatjst de Tiet –
loht emma doch dien Wajch ons weete,
dee ons soo feaht – too Harlijchtjeit;
wie seene kloa, enn dienem Wuat,
daut es soo kloa – aum dunklen Uat.

Wan daut uck dunkel woat opp Eade,
Du best daut Lijcht – daut von doa Bowe
omm jieda Dach ons Krauft too jäwe;
Du woascht de Brüt, doa bowe oawe,
en wan Du tjeemst – aus Morjestearn,
doa seeh wie Die, dem trüen Harrn.

De Boajch veschwinje, Aunboajch faule,
Du blifst dee selja, waut kohme mucht.
Du latst aun diene Haund ons hoole
en helst ons faust – enn diene Macht;
Du blifst enn diene Jnod ons Trü,
uck em nijen Joah – soo aus bett nü.

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren